خدمات فنی و مهندسی ،بازرسی فنی و نظارت ،آموزش دوره های تخصصی

خط مستقیم مدیریت : 0913 395 5144 

 

گنجینه: دارنده ایزو 9001:2008 و ایزو 17020 مربوط به شرکت های بازرسی فنی و HSE-MS در ایمنی و محیط زیست
سامانه LMS گنجینه با استفاده از بهترین نرم افزار روز اروپا در بین سیستم های مدیریت آموزش (LMS)

دوره آموزش تخصصی بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشاربراساسASME PCC-2

  

دورهآموزشیتخصصی"بازرسیحینتعمیرتجهیزاتتحتفشار"

 

براساسASME PCC-2

 

  

 

سرفصلمطالبدوره:

 

سرفصلمطالبایندورهبراساسالزاماتآییننامهASME PCC-2 تدوینشدهوشاملمواردزیرمیگردد

 

Pcc-2-Part1-1

 

شامل:

 

 • دامنهکاربرداستاندارد
 • بخشبندیاستاندارد
 • اهدافاستاندارد
 • تعاریف،انتخابروشتعمیریمتناسببانوععیب
 • الزاماتجوشکاری
 • الزاماتآزمونها
 • ثبتمراحلتعمیر

 

 -2 Pcc-2-Part . 2 -  2  

تعمیراجزایتحتفشاربوسیلهوصلهتوکار( Insert Plate ) بهروشجوشکاریکه شامل:

 

   ·  مقدمه

 

 • محدودیتها
 • الزاماتطراحیوصله
 • الزاماتآمادهسازی
 • الزاماتجوشکاری
 • الزاماتعملیاتحرارتیپسازجوشکاری
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

PCC-2-Part2.2 – 3   

تعمیرکاهشضخامتبهروشاعمالپوششفلزجوشکهشامل:

 

 • مقدمه

 

  محدودیتها

 

 • الزاماتطراحیپوششفلزجوش
 • الزاماتکیفیپوششفلزی
 • روشهایتاییدطراحیپوششجوشقبلازاجرایتعمیر
 • دستورالعملاجرایآزمایشترکیدگی
 • الزاماتکیفیآزمایشترکیدگی
 • الزاماتتعمیردرحینسرویس
 • الزاماتبازرسیپیشازتعمیر
 • آمادهسازیسطحقبلازتعمیر
 • نقشهپوششجوش
 • الزاماتانتخابالکترودیافیلر
 • فرآیندهاوتکنیکهایجوشکاری
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

 PCC-2-Part2.6 -  4  تعمیرلولهبهروشاعمالرینگتقویتیکهشامل:

 

مقدمه

 

 • محدودیتها
 • الزاماتطراحی
 • الزاماتتعمیردرحینسرویس
 • الزاماتتعمیردرحینسرویسدهیتحتبارگذاریسیکلی
 • الزاماتآمادهسازی
 • الزاماتآزمونهایموردنیاز

 

   مدتدوره:

 

مدتزماندورهبااحتسابکلاسهایتئوری،کارگاههایعملیوآزمون16ساعتمیباشد.

 

آزمونپایاندوره:

 

 درپایاندورهآزمونیدرسهبخشمبانی،استانداردوعملیبرگزارخواهدشد. معیارقبولیکسب حداقل

70 %    نمرهدرهرآزمون  وداشتنمیانگینحداقل80 % میباشد.

 

منابعآموزشی:

 

منابعآموزشیکهدراختیارشرکتکنندگاندرایندورهقراردادهخواهدشدعبارتنداز:

 

1- فایلهایپاورپوینتارائهشدهدرطولدورهدرقالبPDF .

2- ASME PCC-2    

صفحه اصلی معاونت آموزش لیست و سرفصل دوره های حضوری بازرسی های فنی مهندسی(پیشرفته) بازرسی حین تعمیر تجهیزات تحت فشاربراساسASME PCC-2

پشتیبانی آنلاین

پشتیبانی شبانه روزی حتی در روزهای پنجشنبه و جمعه.

انجمن ها وسایتهای مرتبط

پیام فوری

راه اندازی آزمایشگاه جدید بتن و ژئو تکنیک در کرمان بزودی

خبرنامه

مترجم سایت

Persian Arabic Dutch English German Italian Turkish